Obchodní podmínky

 

Společnost Firma na zážitky, s.r.o., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 27624021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119670 (dále jen „Provozovatel") provozuje pro společnost BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, sp. 77003 (sp. A 77003 vedená u rejstříkového soudu v Praze) (dále jen „Zřizovatel") dle jejího zadání Aplikaci umožňující rozeslání Odměn pro vybrané Uživatele (dále jen „Aplikace").

 

Aplikace je umístěna na internetové stránce www.hellodarek.cz

V rámci Aplikace má Zřizovatel mimo jiné právo odměnit vybrané osoby Vouchery.

 

Voucherem" se rozumí voucher vydaný Provozovatelem, s tím, že držitel Voucheru je oprávněn k výměně tohoto Voucheru za Odměnu. Platnost Voucheru je uvedena u kódu voucheru.

Odměnou" se rozumí dárkový poukaz do vybraných obchodů na nákup v těchto obchodech.

"Uživatelem" se rozumí osoba, která získala Voucher od Zřizovatele a je tedy oprávněna v Aplikaci uplatnit Voucher a získat za něj Odměnu.

 

I.

Platnost Voucheru

1.1.  Platnost Voucheru je uvedena u kódu voucheru. Uplynutím této doby platnosti zaniká nárok Uživatele na aktivaci Voucheru a také na výměnu Voucheru za Odměnu.

1.2.  Provozovatelem budou rozesílány Odměny pouze pro Vouchery, které budou v Aplikaci řádně uplatněny a nejpozději do konce platnosti Voucheru včetně.

 

II.

Uplatnění Voucheru

2.1. Uživatel může uplatnit Voucher na internetových stránkách Aplikace provozovaných Provozovatelem. Uplatnění Voucherů probíhá vložením unikátních kódů obsažených na Voucherech na příslušné označené místo v Aplikaci, po jejichž zadání je každý Uživatel povinen vyplnit své jméno, příjmení, emailovou adresu a doručovací adresu. Shrnutí uvedených údajů se pak Uživateli zobrazí jako poslední krok v Aplikaci, od okamžiku potvrzení takového shrnutí již není Uživatel oprávněn zadané údaje včetně doručovací adresy měnit. Shrnutí Uživatel obdrží taktéž na jím zadanou emailovou adresu.  Uživateli bude do 7 dní od uplatnění Voucheru Provozovatelem zaslána Odměna na jím určenou doručovací adresu. Odměna bude rozesílána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, přičemž Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení Odměn tímto poskytovatelem, nebo v případě špatné doručovací adresy Uživatele.

 

2.2. Každý voucher může být v Aplikaci uplatněn jen jednou. Řádným uplatněním Voucheru v Aplikaci pozbývá Voucher další platnosti.

III.

Doručení Odměny

3.1. Provozovatel doručuje Uživateli Odměnu zdarma.

3.2. Provozovatel se zavazuje doručit Uživateli Odměnu do 7 pracovních dnů ode dne řádného uplatnění Voucheru v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2.1. těchto obchodních podmínek. Pokud Uživatel v této lhůtě Odměnu neobdrží, je povinen tuto skutečnost Provozovateli bez prodlení oznámit na tel. číslo 222 31 69 57 nebo emailovou adresu info@vipvoucher.cz. Provozovatel následně zjedná nápravu a zajistí doručení Odměny Uživateli.

IV.

Zpracování osobních údajů Uživatele

4.1. Provozovatel tímto informuje Uživatele o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem splnění smluvního závazku Provozovatele zajistit Uživateli doručení Odměny a Uživatel s tím takto souhlasí. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány pouze Provozovatelem, elektronicky a pouze po dobu nezbytnou pro splnění tohoto účelu.

4.2. Provozovatel tímto informuje Uživatele:

1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,

2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že Provozovatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,

3) že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat Provozovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

V.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci (ADR)

Každý Uživatel, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu se Provozovatelem (tedy v případě, pokud se Uživatel domnívá, že jej Provozovatel poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde (vložit odkaz: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ).

 

 Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.